Zastita podataka o licnosti

Лице за заштиту података о личности у ЈКП „Сурчин“ је:

  • Ћирковић Живко,

  • Адреса: Маршала Тита бр.2,

  • Контакт електронска адреса: zastitapodatakajkpsurcin@gmail.com

  • Контакт телефон: 011/8467-006Лице одређено за заштиту података о личности извршава своје обавезе прописане чланом 58. Закона о заштити података о личности ("Сл.гласник РС" бр. 87/2018) што између осталог подразумева информисање и давање мишљења директору и запосленима у ЈКП „Сурчин“, о законским обавезама које имају у вези са заштитом података о личности.

 

Лице за заштиту података о личности одређено од стране ЈКП „Сурчин“- не даје правне савете другим руковаоцима и другим физичким лицима која нису запослена у овој управи. 

 

Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/18) уређује се право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности и слободни проток таквих података, начела обраде, права лица на које се подаци односе, обавезе руковалаца и обрађивача података о личности, кодекс поступања, пренос података о личности у друге државе и међународне организације, надзор над спровођењем овог закона, правна средства, одговорност и казне у случају повреде права физичких лица у вези са обрадом података о личности, као и посебни случајеви обраде.

 

Oвим законом уређује се и право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности коју врше надлежни органи у сврхе спречавања, истраге и откривања кривичних дела, гоњења учинилаца кривичних дела или извршења кривичних санкција, укључујући спречавање и заштиту од претњи јавној и националној безбедности, као и слободни проток таквих података.

 

Овај закон примењује се на обраду података о личности која се врши, у целини или делимично, на аутоматизован начин, као и на неаутоматизовану обраду података о личности који чине део збирке података или су намењени збирци података.

Правилник о заштити података о личности - Преузми.