МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ЈКП „СУРЧИН“

Мисија ЈКП „Сурчин“ је да на основу природних ресурса, техничко-технолошке опремљености и кадровских потенцијала којима предузеће располаже, обезбеди потрошачима уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга са циљем унапређења услова за живот грађана са посебним освртом за заштиту животне средине. Задовољство грађана је гаранција квалитетних услуга, нашег опстанка, пословног успеха и очувања угледа Јавног комуналног предузећа Сурчин. Стручност, ажурност и спремност запослених да изађу у сусрет грађанима чине нас компетентним да на најбољи начин одговоримо на све пословне задатке.
Визија предузећа огледа се у дугорочним развојним опредељењима по појединим сегментима деловања обезбеђујући целину са циљем да негујемо углед, препознатљив стил и етику у раду. Овим се обухвата непрекидно:

  • Одржавање хигијене на јавним површинама у свим насељима (чишћење центара у свим насељима ГО Сурчин, прикупљање отпадака са тротоара и коловоза, пражњење канти за смеће и сл.)
  • Одржавање и уређивање зеленила на јавним површинама у свим насељима (одржавање парковских површина, кошење траве, сеча стабала и грана и сл.);
  • Пружање погребних услуга и одржавање гробаља, као и грађевинско-занатских радова ради изградње гробница и опсега гробних места;
  • Одржавање и управљање пијацама;
  • Наплата паркинг простора за паркирање путничких возила у центру Сурчина;
  • Обављање активности везане за експлоатацију грађевинског песка у атару села Јаково „Јаковачка кумша“;
  • Наплата комуналних услуга везаних за гробље на територији ГО Сурчин и канализацију у насељу Бечмен  преко ЈКП „Инфостан – технологија;
  • Уређење атарских путева;
  • Уређивање, одржавање и санација дивљих депонија;
  • Одржавање некатегорисаних путева у зимским месецима кроз Програм зимске службе.

Основни циљ предузећа је да непрекидно побољшава квалитет и квантитет у пружању комуналних и других услуга грађанима.