Ивица Јовнаш


Држављанство:  Република Србија

Датум и место рођења :  04. 03. 1981. Земун


РАДНО ИСКУСТВО

•  од 2006.год. –  и даље

• Послодавац : Водопривредно привредно друштво  „Галовица“ д.о.о.,  

                          Авијатичарски Трг 10 Београд - Земун

Позиције у предузећу:

од 2021. године -

Технички директор :                                   

 Координира рад припреме, пројектовања и извођења радова.Активан рад на примени мера  за одбрану од поплава,организује и контролише реализацију програма радова, координира понуде за инвестиције и друге тендерске радове, учествовање у изради планова и  програма, калкулација цена, анализа трошкова и потрошње грађевинске механизације.


од мај 2015.год – 2021. год.

Стручни сарадник за грађевинске радове : Стручни сарадник на припреми и изради пројеката, наџор над изградњом објеката –    хидротехнички радови, рад на мишљењима – водни услови, у области грађевинских радова,     хидрограђевински објекти,објекти нискоградње,путеви,ВиК мрежа,израда динамичких планова  и праћење њиховог извршења,израда норми,анализа цена,обрачунских ситуација,   предмера и предрачуна радова, програма радова, рад на тендерској документацији, Израда пројеката за извођење,санацију и реконстукцију објеката високоградње-за потребе  фирме.


јануар 2015.год. – мај 2015.год

Инжењер за водни режим :                 

Израда  грађевинско-техничке документације, пројектовање (израда Пројеката у  АутоЦаду-у : хидрограђевински објекти,објекти нискоградње-мостови,пропусти,зацевљења,ревизиони силази,водоводна и канализациона мрежа,приступни путеви, објекти високоградње за потребе фирме), Израда предмера и предрачуна радова,Израда калкулација – анализе цена.Израда обрачунских ситуација.   Контрола  требовања-набавке потребне опреме,горива,мазива и механизације.  


од 2011.год до 2015. год.            

Руководио грађевинском оперативом : Организовање и контролисање рада гређевинско-техничке оперативе.Одговоран за   реализацију радова грађевинске оперативе. Састављање  понуде за тржиште из делокруга рада,вршио анализу цена за радове из делокруга   рада,вршио праћење извршења радова са свим показатељима извршења радова, пратио техничко-технолошка унапређења и  давао предлоге за промену постојећих или формирање нових норми,  Одговоран за извршења планских задатака у оквиру усвојеног оперативног   плана.Решавање имовинско- правних односа,рад са државним органима. Реализација годишњих  Програма радова за предузећа : ЈВП „Воде Војводине“, ЈВП „Србија воде“, ЕПС - ХЕ „Ђердап“.Сарадња и контрола радова   Подизвођача. Сарадња са добављачима.    Сарадња са Општинском,Градском и Републићком   администрацијом.Активно учествовање у одбрани од поплава 2014.године.Контрола  требовања-набавке потребне опреме,горива,мазива и механизације.


     од.2010.год. до 2011.год.

 Инжењер у грађевинској оперативи : Праћење и контролисање реализиције радова на терену.Контролисање требовања - набавке потребне опреме,горива,мазива и др.Сарадња са добављачима,Инвеститорима и наџорима.Пројектовање (израда Пројеката у АутоЦаду-у : хидрограђевински објекти,објекти нискоградње-мостови,пропусти,ревизиони силази,водоводна и канализациона мрежа,зацевљења канала и објекти   високоградње за потребе фирме), Израда предмера и предрачуна радова,Израда  калкулација – анализе цена, Вођење техничке документације,Евиденција учинака- реализација и потрошње радне јединице за грађевинарство,Праћење извршења динамике  радова,израда Ситуација,Прикупљање и Израда тендерске документације, активно учествовање у одбрани од поплава.


 од 2009.год. до 2010.год.

Техничар на одржавању насипа :  водио радове око одржавања одбрамбеног насипа,водио градилиште ХМО, вршио обилазак одбрамбених  објеката,   водио комплетну градилишну документацију и документацију изведеног   стања,обрачун месечне зараде запослених,примена норми и њихова измена и допуна, активно учествовање у одбрани од поплава – деонични руководиоц,рад као помоћник одговорног извођача радова на инвестицијама Светске банке.


    од 2006.год. до 2009.год.


    Грађевински техничар :   

вођење градилишта- изградња хидрограђевинских објеката,водовода и канализације,устава,приступних путева,регулација река, објеката ХМО и др., водио  комплетну градилишну документацију и документацију изведеног стања,обрачун месечне  зараде запослених,примена норми и  њихова измена и допуна,активно учествовање у одбрани од поплава– деонични руководиоц одбране од поплава,рад као помоћник    одговорног извођача радова на инвестицијама Светске банке.   Рад на прикупљању имовинско-правних сагласности за извођење радова.ОБРАЗОВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ


• од 1996.год. до 2000.год.


  Средња грађевинска школа Београд

  Образовани профил : Грађевински техничар смер геодезија-грађевинарство (инсталатерски и завршни грађевински радови)


• 2004.год. завршио Основне струковне студије  Државна високошколска установа Високо грађевинско-геодетска школа у  Београду.  

 Дипломирао оценом 10 из области Организација грађења : Пројекат организације,динамике и технологије грађења. Стекао високо образовање стручног назива Струковни инжењер грађевинарства (Бацхелор) из области Грађевинско Инжењерство ( И степен високог образовања) 180 ЕСПБ (Б.Сц. Цивил Енгинеер)

       • Положен стручни испит у Инжењерској комори Србије – област Организација и Технологија грађења и Управљање пројектима у Грађењу

       • Могућност (стечен услов) издавања лиценце Инжењерске коморе Србије


• 2014. год.  завршио Специјалистичке струковне студије (просек 9,29) Менаџмент у грађевинарству .

  Специјалистички рад из области Теорије планирања – Управљање пројектима у грађевинарству.

  Стекао стручни назив Специјалиста – струковни инжењер грађевинарства  ( ИИ степен  високог образовања – 7.1) 240 ЕСПБ.


ЛИЧНЕ СПОСОБНОСТИ

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК : Српски

ДРУГИ ЈЕЗИЦИ :

 Енглески – средњи ниво

 Руски      – основни ниво