Правилник о раду

Правилник о раду

На основу члана 3. ст. 6. и 7. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - Одлука УС, 113/2017 и 95/18 - аутетично мишљење), и члана 22. став 1. тачка 19) Статута ЈП „Сучин“ и члана 23. Пословника о раду Надзора одбора ЈКП „Сурчин“, Надзорни одбор Јавног предузећа за обављање комуналних и дугих делатности од општег интереса за гражане Градске општине Сурчин, на телефонској седници одржаној дана 15.03.2021. године доноси Правилник о раду.