Правилник о организацији и ситематизацији послова

Правилник о организацији и ситематизацији послова

На основу члана 24. ст. 2, 3. и 4. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 - Одлука УС, 113/2017 и 95/18-аутетично мишљење), члана 26. став 1. тачка 12) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 18/19), члана 28. став 1. тачка 8) Статута ЈП „Сучин“ и Правилника о раду бр. 2290/21 од 15.03.2021. године, директор Јавног предузећа за обављање комуналних и дугих делатности од општег интереса за гражане Градске општине Сурчин дана 18.03.2021. године донео је Правилник о организацији и ситематизацији послова.