Кумулативни тромесечни извештај за период 01.01.2017. - 31.03.2017. године