Ценовник услуга одржавања хигијене зеленима и дезификације на јавним површинама за ГО Сурчин

Редни број

Врста услуге

Јед.
мере

ЦЕНА
без ПДВ-а
1. Сакупљање и чишћење отпадака са јавних површина 0,90
2. Грабуљање површина под културом 4,24
3. Утовар и одвоз од грабуљања површине под културом 1,90
4. Пражњење канти са утоваром и одвозом ком 83,22
5. утовар траве, лишћа и смећа са одвозом 500,00
6. Сеча сувих стабала до 5 m висине, утовар и одвоз ком 1256,00
7. Стругање ивичњака m 35,00
8. Чишћење гајгера ком 250,00
9. Пражњење контејнера са ПЕТ амбалажом ком 2000,00
10. Чишћење унутрашњих просторија 146,00
11. Израда и транспорт бетонских ђубрињера димензија 45 × 45 × 70 са улошком од поцинкованог лима запремине 40 l ком 9,224,23
12. Израда, транспорт и уградња клуупе са страницама од алуминијум силицијума и чамовим лајснама, анкеровање без темеља ком 16829,17
13. Комунална услуга одржавање парковског мобилијара сат 2200,00
14. Израда обнова травњака сетвом са ротофрезирањем, грубим и финим планирањем, ваљањем и првим заливањем 167,85
15. Хумизирање, ископ, утовар и транспорт са 15 km и разастирање хумусне земље машинским путем 1625,27
16. Хумизирање, ископ и утовар и транспорт са 15 km и разастирање хумусне земље ручно 2074,41
17. Прихрањивање травњака – набавка, транспорт и разастирање (минерално ђубриво) 3,86
18. Вађење прецветалог сезонског цвећа 43,99
19. Садња сезонског цвећа – набавка, транспорт и припрема површине за садњу ком 180,00
20. Заливање травњака – хидрантска мрежа 2,39
21. Заливање травњака – аутоматски заливни систем 0,51
22. Заливање травњака – цистерном 11,08
23. Садња школованих високих лишћара 2-3 m висине – набавка, транспорт и комплетна припрема садног места ком 5144,37
24. Садња школованих високих лишћара 2-3 m висине – транспорт и комплетна припрема садног места без набавке саднице ком 3588,74
25. Заливање садница – хидрантска мрежа ком 16,62
26. Заливање садница – цистерном ком 66,47
27. Ђубрење стабала, набавка, транспорт и разастирање вештачког ђубрива ком 113,92
28. Ђубрење стабала, набавка, транспорт и разастирање органског ђубрива ком 118,05
29. Сеча шибља, утовар и одвоз 314,86
30. Сеча сувих грана са ХТП-ом, утовар и одвоз ком 3172,98
31. Сеча сувих грана са ХТП-ом без утовара и одвоза ком 2165,54
32. Сеча сувих и поломљених грана без утовара и одвоза ком 524,43
33. Набавка, транспорт и разастирање малча око садница ком 584,59
34. Сеча стабла пречника до 15 cm, утовар и одвоз ком 1709,78
35. Сеча стабла пречника до 15 cm без утовара и одвоза ком 613,90
36. Сеча стабла пречника 16 – 40 cm са ХТП-ом, утовар и одвоз ком 7935,92
37. Сеча стабла пречника 16 – 40 cm са ХТП-ом без утовара и одвоза ком 5109,16
38. Сеча стабла пречника 41 – 70 cm са ХТП-ом, утовар и одвоз ком 13304,62
39. Сеча стабла пречника 41 – 70 cm са ХТП-ом без утовара и одвоза ком 9883,90
40. Сеча стабла пречника преко 70 cm са ХТП-ом, утовар и одвоз ком 31970,56
41. Сеча стабла пречника преко 70 cm са ХТП-ом без утовара и одвоза ком 26847,69
42. Ручно вађење пањева пречника до 30 cm, утовар и одвоз ком 2214,49
43. Ручно вађење пањева пречника 31 – 70 cm, утовар и одвоз ком 4574,83
44. Ручно вађење пањева пречника преко 70 cm, утовар и одвоз ком 8859,11
45. Машинско вађење пањева пречника до 30 cm, утовар и одвоз ком 1800,07
46. Машинско вађење пањева пречника 31 – 70 cm, утовар и одвоз ком 23532,41
47. Машинско вађење пањева пречника преко 70 cm, утовар и одвоз ком 6761,54
48. Машинско кошење травњака висине до 10 cm моторним (тримером) и тракторским (таруп) косачицама – сакупљања, утовар и одвоз кошевине – равне површине 4,64
49. Машинско кошење травњака висине до 10 cm моторним (тримером) и тракторским (таруп) косачицама – без сакупљања, утовара и одвоза кошевине – равне површине 2,30
50. Машинско кошење травњака висине 10 – 20 cm моторним (тримером) и тракторским (таруп) косачицама – сакупљања, утовар и одвоз кошевине – равне површине 6,81
51. Машинско кошење травњака висине 10 – 20 cm моторним (тримером) и тракторским (таруп) косачицама – без сакупљања, утовар и одвоз кошевине – равне површине 3,12
52. Машинско кошење травњака висине 10 – 20 cm моторним (тримером) и тракторским (таруп) косачицама – сакупљања, утовар и одвоз кошевине – отежани услови 7,49
53. Машинско кошење травњака висине 10 – 20 cm моторним (тримером) и тракторским (таруп) косачицама – без сакупљања, утовара и одвоза кошевине – отежани сулови   3,45
54. Машинско кошење травњака висине преко 20 cm моторним (тримером) и тракторским (таруп) косачицама – сакупљања, утовар и одвоз кошевине – равне површине 11,00
55. Машинско кошење травњака висине преко 20 cm моторним (тримером) и тракторским (таруп) косачицама – без сакупљања, утовара и одвоза кошевине – равне површине 5,26
56. Кошење травњака тарупом са руком, сакупљање, утовар и одвоз кошевине – шкарпе, браници, косине 13,43
57. Кошење травњака тарупом са руком, без сакупљања, утовара и одвоза кошевине – шкарпе, браници, косине 7,16
58. Кошење стрмих шкарпи, сакупљање, утовар и одвоз кошевине са падина – високи ризик 16,87
59. Кошење травњака ручном косачицом 4,81
60. Чишћење и прање аутобуских стајалишта ком 9090,90
61. Прање – дезинфикација ручним прскањем 2,73
62. Дезифекција јавних површина цистерном  ком 6363,64