Служба за правне и опште послове

Руководилац службе: Наташа Бирач, тел: 062/741-262

Послови јавних набавки:
Владимир Мијатовић, тел: 062/80-80-766
Милан Жутић, тел: 062/80-80-765

Служба за правне и опште послове и послове јавних набавки обезбеђује законитост рада предузећа, тумачи и примењује прописе, учествује у изради нормативних аката и усклађивању истих са важећим законима и прописима.

Обавља послове из области радних односа, спроводи законске прописе из области безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите.

Обавља послове планирања и спровођења поступка јавних набавки и набавки на које се закон не примењује.