Организациона структура

Надзорни одбор, као орган управљања сачињен је од три члана:

Бојан Покрајац, дипл. мастер инжењер машинства, председник

Ивица Јовнаш, специјалиста – струковни инжињер грађевинарства, члан

Мирослав Радивојевић, дипл. пољопривредни инжењер., члан

Пословодство предузећа, као орган руковођења чине:

в.д. директора ЈП „Сурчин“ Миљан Шишовић, дипломирани инжењер архитектуре

Извршни директор за правне послове

Извршни директор за финансијске послове, Марина Чауш, дипл. економиста

Извршни директор за техничке послове

Редовне активности пословодство предузећа упућује на запослене преко Координатора

  • Координатор за рад Службе за финансије и  Службе за паркинг сервис и пијачну управу
  • Координатор службе за рад Службе за правне и опште послове, Миливоје Мијаиловић
  • Координатор за рад Службе за одржавање хигијене и зеленила, Службе за управљање гробљима и Службе за експлоатацију грађевинског песка на површинском копу „Јаковачка кумша“, Јово Ђурђевић.

Предузеће је организовано као јединствена целина, а своју делатност обавља преко организационих јединица – служби.

Служба за правне и опште послове

Руководилац службе: Наташа Бирач

Служба за финансијe

Руководилац службе: Ивана Делић

Служба за управљање гробљима:

Руководилац службе: Живко Ћирковић

Служба за паркинг сервис и пијачну управу:

Руководилац службе: Лука Зечевић

Служба за одржавање хигијене и зеленила

Руководилац службе:

Служба за експлоатацију грађевинског песка на повшинском копу „Јаковачка кумша“

Руководилац службе: