Пословни профил

Пун назив предузећа: Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађање Градске општине Сурчин
Адреса: Маршала Тита 2, Добановци

Порески идентификациони број (ПИБ):  103880249

Матични број (МБ):  20044098

Текући рачун (Тр. бр):  330-4015086-97,  CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA

Скраћено пословно име:  ЈП „СУРЧИН“

ЈП „СУРЧИН“ је основано Одлуком Скупштине општине Сурчин бр. 01-04-07-1/05 од 02.03.2005. године, као Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин.

Јавно предузеће Сурчин  је уписано у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број БД 30130/05 од 03.06.2005. године, са седиштем у Сурчину, са матичним бројем 20044098 и пореским идентификационим бројем 103880249.

Основна делатност предузећа је: 3811 – скупљање отпада који није опасан

Организациони облик: Јавно предузеће 

Делатности ЈП СУРЧИН:

  • пружање погребних услуга и одржавање гробаља на територији ГО Сурчин
    (11 гробаља у 7 насељених места);
  • одржавање и управљање пијацама на територији ГО Сурчин;
  • наплата паркинг простора за паркирање путничких возила у центру Сурчина;
  • одржавање и уређивање јавних површина у свим насељеним местима.