Ценовник услуга одржавања

Редни број

Врста услуге

Јед.
мере

ЦЕНА
без ПДВ-а
1. Сакупљање и чишћење отпадака са јавних површина 0,90
2. Кошење травњака тримером 16,80
3. Кошење травњака косачицом 12.4
4. Грабуљање лишћа са травњака 0,60
5. Пражњење канти ком 40,00
6. Утовар траве, лишћа и смећа за одвоз 500,00
7. Орезивање и кресање грана до 2 m висине ком 500,00
8. Стругање ивичњака m 35,00
9. Чишћење гајгера ком 250,00
10. Сечење стабала ком 4 000,00
11. Сечење грана стабала преко 2 m висине ком 1 000,00
12. Израда – обнова травњака сетвом 170,00
13. Вађење пањева ручно ком 5 000,00
14. Вађење пањева машински ком 3 000,00
15. Заливање травњака – хидрантска мрежа 2,50
16. Заливање травњака – цистерном 12,00
17. Садња стабала дрвенастих врста (+ цена саднице) ком 350,00
18. Окопавње дрвенастих садница ком 80,00
19. Заливање садница – цистерном ком 70,00
20. Заливање садница – хидрантском мрежом ком 20,00
21. Пражњење контејнера са пет амбалажом ком 2 000,00
22. Чишћење унутрашњих просторија сат 400,00
23. комунална услуга одржавања парковског мобилијара сат 2 200,00
24. Прање – дезинфекција ручним прскалицама 2,73
25. Дезинфекција јавних површина цистерном ком 6 363,64
26. Чишћење станица уклањањем графита, натписа и плаката ком 9 090,90