Организациона структура

Надзорни одбор, као орган управљања сачињен је од три члана:

Бојан Покрајац дипл. мастер инжењер машинства, председник

Ана Шуша, струковни економиста, члан

Мирослав Радивојевић, дипл. пољопривредни инжењер., члан

Пословодство предузећа, као орган руковођења чине:

в.д. директора ЈП „Сурчин“ – Милан Прокопљевић
дипл. политик. међун. посл.

Извршни директор за правне послове

Извршни директор за финансијске послове, Марина Чауш, дипл.економиста

Извршни директор за техничке послове

Редовне активности пословодство предузећа упућује на запослене преко Координатора

  • Координатор за рад Службе за финансијско и магацинско пословање и послове Инфостана, Службе за експлоатацију грађевинског песка на површинском копу „Јаковачка кумша“
  • Координатор за рад Службе за правне и опште послове и послове јавних набавки, Службе за писарницу, архиву, паркинг сервис и пијачну управу, Миливоје Мијаиловић
  • Координатор за рад Службе за рециклажно двориште, транспорт, одржавање хигијене и зеленила – Јово Ђорђевић
  • Службаза руковођење, одржавање гробаља и продају опреме и цвеће на гробљима и извођење грађевинских радова.

Предузеће је организовано као јединствена целина, а своју делатност обавља преко организационих јединица – служби.

Служба за правне и опште послове и послове јавних набавки

Руководилац службе: Наташа Бирач

Служба за финансијско и магацинско пословање и послове Инфостана
Извршни директор за финансијске послове: Марина Чауш

Координатор за послове Инфостана: Лидија Гератовић

Служба за писарницу, архиву, паркинг сервис и пијачну управу
Руководилац службе: Лука Зечевић

Служба за руковођење, одржавање гробаља и продају опреме и цвеће на гробљима и извођење грађевинских радова,
Руководилац службе: Живко Ћирковић

Служба за рециклажно двориште, транспорт, одржавање хигијене и зеленила
Руководилац службе:

Служба за експлоатацију грађевинског песка на површинском копу „Јаковачка кумша“

Руководилац службе: