O нама

Пун назив предузећа: Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане Градске општине Сурчин
Адреса: Маршала Тита 2

Порески идентификациони број (ПИБ):  103880249

Матични број (МБ):  20044098

Текући рачун (Тр. бр):  330-4015086-97,  CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA

Скраћено пословно име:  ЈП „СУРЧИН“

ЈП „СУРЧИН“ је основано Одлуком Скупштине општине Сурчин бр. 01-04-07-1/05 од 02.03.2005. године, као Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин.

Јавно предузеће Сурчин  је уписано у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број БД 30130/05 од 03.06.2005. године, са седиштем у Сурчину, са матичним бројем 20044098 и пореским идентификационим бројем 103880249.

Основна делатност предузећа је: 3811 – скупљање отпада који није опасан

Организациони облик: Јавно предузеће 

Органи предузећа

 • Надзорни одбор, као орган управљања
 • Директор, као орган пословођења

Надзорни одбор и Директор предузећа чине Управу предузећа.

ЈП „Сурчин“ заступа директор Миодраг Миловановић, дипл. инж. руд., тел: 062/80-80-707

Организациона структура

Предузеће је организовано као јединствена целина, а своју делатност обавља преко организационих јединица – служби.

Служба за правне и опште послове и послове јавних набавки,
Руководилац службе: Наташа Бирач, тел: 062/741-262

Служба за финансијско и магацинско пословање и послове Инфостана,
Руководилац службе: Марина Чауш, тел: 062/80-80-780
Координатор за послове Инфостана Лидија Гератовић, тел: 062/80-80-717

Служба за писарницу, архиву, паркинг сервис и пијачну управу,
Руководилац службе: Лука Зечевић, тел: 062/80-80-690

Служба за руковођење, одржавање гробаља и продају опреме и цвеће на гробљима и извођење грађевинских радова,
Руководилац службе: Александра Бурсаћ Ђорђевић, тел. 062/8080-682
Пословођа службе: Здравко Везмар, тел: 062/80-80-684
Пословођа службе: Живко Ћирковић, тел: 062/80-80-681

Служба за рециклажно двориште, транспорт, одржавање хигијене и зеленила, 
Руководилац службе: Бранислав Пејчић, тел: 062/80-80-777

Служба за експлоатацију грађевинског песка на површинском копу „Јаковачка кумша“,
Руководилац службе: Миодраг Миловановић, дипл. инж. рударства, тел: 062/80-80-707.

Послови којима се бави предузеће:

 • пружање погребних услуга и одржавање гробаља на територији ГО Сурчин
  (11 гробаља у 7 насељених места);
 • одржавање и управљање пијацама на територији ГО Сурчин;
 • управљање и наплата закупа пословног простора;
 • наплата паркинг простора за паркирање путничких возила у центру Сурчина;
 • одржавање и уређивање јавних површина у свим насељеним местима;
 • одржавање јавне расвете на територији ГО Сурчин;
 • вршење димничарских услуга.